1. Sklep internetowy MY BODY – Bielizna, brafitting prowadzony jest przez MY BODY – Bielizna i brafitting wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 301624800, nr NIP 766-13-48-324
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego), które spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z urządzeniami elektronicznymi Klienta.
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu MY BODY – Bielizna i brafitting czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 1. Przedsiębiorca – MY BODY – Bielizna i brafitting, z siedzibą: ul. Kolejowa 1/2, 62-100 Wągrowiec wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON: 301624800, nr NIP: 766-13-48-324
 2. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem mybody.com.pl
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Kolejowa 1/2, 62-100 Wągrowiec
 2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Numer telefonu: +48 601 997 924
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 3. przelew
 4. karta płatnicza / kredytowa
 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 7. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, bez kosztów przesyłki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 8. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 14. Nie będą przyjmowane zwroty bielizny osobistej – w tym: figi, bielizna wyszczuplająca i odzież nosząca widoczne ślady użytkowania. Zwracany towar musi być w niezmiennym stanie (nieużywany, nie uszkodzony, czysty, nie może być przesiąknięty zapachem pn: potu, perfum, dymu papierosowego. Musi posiadać oryginalne niezerwane metki. W przypadku niespełnienia powyższych warunków sprzedawca ma prawo do zwrotu jedynie części kwoty ( obniżka ze względu utraty wartości towaru).
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności tą samą drogą, którą wybrał kupujący płacąc za towar.
 16. Nie przyjmujemy paczek odesłanych bez poprzedzającej konsultacji potwierdzonej emailem. Zwroty przyjmowane są dla konsumentów z paragonem, zwroty nie są przyjmowane dla firm z fakturą.
 17. Produkt zwracany musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu, bądź w takim w jakim został dostarczony do klienta z nienaruszonymi metkami produktu.
 18. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adres Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 8. Nie będą uwzględniane reklamacje:
 9. Wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, ponieważ zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych,
 10. Dotyczące uszkodzeń wynikających z naturalnego zużywania się produktów,
 11. Dotyczące uszkodzeń mechanicznych – otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, uszkodzenie zapięcia, itp.- powstałe w trakcie używania produktów przez Klienta.
 12. Dotyczące uszkodzeń mechanicznych – powstałe podczas prania bielizny w pralce, pralko suszarkach, w temperaturze powyżej 30%C nie podlega reklamacji.
 13. Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Dane Przedsiębiorcy: MY BODY – Bielizna i brafitting, z siedzibą: ul. Kolejowa 1/2, 62-100 Wągrowiec wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 301624800, nr NIP 766-13-48-324, e-mail: [email protected], telefon: +48 601 997 924

– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

– Data odbioru

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data